Vedtekter

Enstemmig vedtatt på stiftelsesmøte 9.desember 1997, sist endret på årsmøte 31.03.22.

Arctic Energy Partners

Org. nr.  885249272

 

§ 1

Arctic Energy Partners er en interesseorganisasjon for bedrifter og andre som ønsker å drive næringsvirksomhet rettet mot energiprosjekter og havbasert mineralprosjekter i Nord-Norge. Medlemsskap innvilges av styret eller administrasjonen.

Foreningen vil ha ideelt formål og ikke direkte bidra til økonomiske fordeler for medlemmene eller seg selv.


§ 2   FORMÅL

Arctic Energy Partners skal arbeide for at størst mulig andel av leveranser av varer og tjenester til energiprosjekter og havbasert mineralprosjekter i Nord-Norge går til medlemmene.

Arctic Energy Partners skal være en felles koordinator for medlemsbedriftene i arbeidet for å legge til rette for forretningsmessig forbindelse med utbyggerne og deres kontraktspartnere. 

Arctic Energy Partners skal arbeide for medlemmenes interesser overfor aktører og myndigheter, for på den måten å skape optima
le rammebetingelser, samfunnsutvikling og verdiskaping for medlemmene. 

Arctic Energy Partners skal arbeide for at medlemmene får nødvendig kompetanse og utviklingsmuligheter som setter dem i stand til å være konkurransedyktige og lønnsomme. 

Arctic Energy Partners skal aktivt bidra til markedsføring av medlemsbedriftene overfor aktørene og deres kontraktspartnere. 


§ 3   ÅRSMØTE 

Foreningens øverste myndighet er årsmøte.  Årsmøte er åpent for alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende år. 

Årsmøtet velger selv ordfører og sekretær.  Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 1. mai i Nord-Norge. Første gang i 1999. Innkalling foretas skriftlig av styret med 14 dagers varsel.

Medlemmene skal varsles om tidspunkt for årsmøte i god tid, slik at de innen en frist på 3 uker kan melde saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte. 
Med innkalling til ordinært årsmøte skal medfølge:

  • Saksliste
  • Årsberetning
  • Revidert regnskap 

På ordinært årsmøte behandles styrets beretning om foreningens virksomhet, det foregående års reviderte regnskaper, revisors beretning, styrehonorar samt fastsette medlemskontingent for kommende år og foreta valg på styre, styreleder, revisor og valgkomite. 

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når:

  • Styret finner det nødvendig
  • Minst 3 av foreningens medlemmer fremsetter skriftlig krav om det 

Med innkallingen til ekstraordinært årsmøte, som skal skje skriftlig minst en uke før møtet avholdes, skal det følge en orientering fra styret om årsaken til at ekstraordinært årsmøte avholdes.

§ 4   STYRET

Arctic Energy Partners ledes av et styre på 6 representanter med 2 vararepresentanter. Styreleder og styret med vararepresentanter velges på årsmøtet
Styret og styreleder velges for 2 år av gangen. Vararepresentanter velges for ett år. Styret velger selv nestleder. I tilfelle stemmelikhet avgjøres styresakene ved lederens dobbelstemme. 

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Hvis styreleder er til stede er styret beslutningsdyktig når minst 2 styremedlemmer også møter.

Styret ansetter foreningens daglig leder/direktør. Foreningens signatur/prokura innehas av daglig leder/direktør eller styreleder.


§ 5   SEKRETARIAT 

Arctic Energy Partners skal ha et sekretariat . Sekretariat-tjenesten kan leies inn. Kontorsted skal være Hammerfest.    


§ 6   VEDTEKSENDRINGER

Endringer av vedtektene avgjøres av årsmøte med 2/3 flertall. 
Medlemmene skal informeres om forslag til vedtektsendringer minimum 3 uker før årsmøte.


§ 7   FORENINGENS OPPLØSNING

Årsmøte kan beslutte oppløsning etter at forslag derom minst 3 måneder før er blitt kunngjort for medlemmene. Til gyldig beslutning om foreningens oppløsning kreves 2/3 flertall.  Når oppløsning er besluttet skal aktiva realiseres og eventuelt gjeld innfris. Eventuelle verdier skal tilfalle annen ideel organisasjon eller det offentlige. 

§ 8   EKSKLUSJON

Medlemmene plikter å overholde foreningens vedtekter og andre vedtak gjort på årsmøte. Ved alvorlige brudd på foreningens vedtekter eller de retningslinjer som gjelder for foreningens medlemmer, har styret anledning til å ekskludere medlemmer.


§ 9   SERVICEAVGIFT

Årsmøte fastsetter serviceavgiften for inneværende år.  Ved styrets forslag om serviceavgift skal det legges vekt på at avgiften skal være differensiert etter medlemsbedriftenes størrelse. Den fastsatte avgift skal betales innen den frist som bestemmes av foreningens styre. 
Medlemmer som ikke har meldt seg ut skriftlig innen en måned før årsskiftet må betale serviceavgiften for kommende år.