Hvem er vi

Arctic Energy Partners er leverandørnettverket for energivirksomheten i nord. Nettverket skal samarbeide med næringsliv, energi-, olje- og gass-selskaper, samfunnsaktører og andre som har energifeltet som marked og interesse.

Energistemmen i Nord-Norge
VISJON

Energistemmen for framtidens Nord-Norge.

HOVEDMÅL

Vekst og verdier for våre medlemmer og samfunn i nord.

HVEM ER VI OG HVA GJØR VI

Arctic Energy Partners er Nord-Norges leverandørnettverk og landsdelens næringspolitiske stemme for leverandører til energisektoren.

Last ned eller se vår brosjyre her

Logo til nedlastning

Logo til nedlastning (png)

For andre logovarianter - ta kontakt med kommunikasjonsleder Kristiane M. Krystad.

Foto: Marthe Nyvoll

___________________________________________________________________________

I samarbeid med energiselskaper, olje og gass-selskaper og deres hovedleverandører skal Arctic Energy Partners legge til rette for størst mulige nordnorske ringvirkninger fra energiprosjekter i Nord-Norge.

God kontakt med politiske miljøer og nasjonale, lokale og regionale myndigheter er en av våre viktigste oppgaver. Det er av avgjørende betydning at nordnorske interesser har gode talerør med faglig tyngde når energiaktiviteten øker i nord og målene i Parisavtalen skal nås.

Arctic Energy Partners har 250 medlemsbedrifter i Nordland, Troms og Finnmark og er en non-profit interesseorganisasjon. Arctic Energy Partners er organisert som en forening med årsmøtet som øverste organ. Foreningens styre er valgt blant medlemsbedriftene.

Arctic Energy Partners ble etablert i 1997 i Hammerfest.

Nord-Norge skal vise verden veien til null utslipp

Norge har under Parisavtalen tatt på seg en forpliktelse til å redusere utslippene av klimagasser med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent i 2030 sammenlignet med nivået i 1990. Samfunn og næringsliv i nord skal være i front globalt og i Norge når det gjelder kutt i utslipp.

Tilgang på fornybar energi

Det grønne skiftet skyter fart og ny industri ønsker å knytte seg til strømnettet. Vi må derfor bygge ut mer fornybar energi gjennom vind, vann og sol. Dagens strømnett er ikke tilpasset at fremtiden er elektrisk. Vi må derfor raskt sikre nok nett kapasitet i hele Nord-Norge slik at nettet er klar for denne positive utviklingen

Utnytte naturressursene

Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Stortinget og Regjeringen må legge til rette for en politikk som utnytter de lokale verdiene til å skape vekst, gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling og gi større lokale og regionale ringvirkninger. Stabile og forutsigbare rammebetingelser er avgjørende. Et godt samarbeid med lokalsamfunn og urfolk er viktig når lokal natur tas i bruk til fellesskapets vekst og velferd.

Ny kunnskap

Forskning, utdanning og innovasjon er avgjørende for alle sektorer og samfunn i nord. UiT Norges Arktiske Universitet og Nord Universitet er sterkt til stede i nord. En kraftig styrking av disse er avgjørende for hvor godt Norge og nord lykkes med å utvikle og ta i bruk ny kunnskap for å skape verdier og å løse samfunnsutfordringer nasjonalt og globalt.

Ringvirkninger av olje- og gassnæringen

Norsk petroleumsindustri bidrar med store inntekter, verdiskaping og arbeidsplasser til hele Norge. Ringvirkninger på land skal komme hele landet til gode. Det må stilles strenge krav til oljeselskapene slik at mer av verdiskapingen blir igjen lokalt. Dette er særlig viktig i nord. Norsk petroleumsnæring skal utvikles og ikke avvikles.

Skape arbeidsplasser

Ved etableringer av nye industri- og energiprosjekter skal drift og ledelse av disse plasseres i landsdelen. Dette for å skape varige arbeidsplasser, legitimitet og utvikle sterke kompetansemiljøer i nord.

Jente i ullgenserUng i nord

Nord-Norge er den regionen i Norge med de største demografiske utfordringene. Det må satses bredt på en helt ny måte på bo-attraktivitet, jobb og verdiskaping. Her må ungdom, arbeidsinnvandring og satsing på en moderne effektiv infrastruktur stå sentralt.

Minst mulig pendling

Utbygging, vedlikehold, modifikasjoner og drift gir mange arbeidsplasser. Det er viktig med tiltak som sikrer at de som utfører arbeidet i minst mulig grad er pendlere, men er bosatte i regionen.

Energiklynger i nord

Etablering og styrking av energiklynger som havner, baser, industriparker og flyplasser gir sterke lokale ringvirkninger. Gjennom å konsentrere aktivitet i nord, oppfylles mål om å utvikle bærekraftige energiklynger, og det blir attraktivt for bedrifter å etablere seg.

Leveranser fra nord

Ved utlysning av kontrakter for leveranser til industri og energiselskapene skal det legges opp til en kontraktstruktur og politikk som gjør det mulig for bedrifter i landsdelen å delta i konkurransen.