Årsmøter Arctic Energy Partners

Arctic Energy Partners er organisert som en forening med årsmøtet som øverste organ. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer og skal avholdes innen 1. mai.

Medlemmene skal varsles om tidspunkt for årsmøte i god tid, slik at de innen en frist på 3 uker kan melde saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte. 
Med innkalling til ordinært årsmøte skal medfølge:

  • Saksliste
  • Årsberetning
  • Revidert regnskap 

På ordinært årsmøte behandles styrets beretning om foreningens virksomhet, det foregående års reviderte regnskaper, revisors beretning, styrehonorar samt fastsette medlemskontingent for kommende år og foreta valg på styre, styreleder,  revisor og valgkomite. 

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når:

  • Styret finner det nødvendig
  • Minst 3 av foreningens medlemmer fremsetter skriftlig krav om det 

Med innkallingen til ekstraordinært årsmøte, som skal skje skriftlig minst en uke før møtet avholdes, skal det følge en orientering fra styret om årsaken til at ekstraordinært årsmøte avholdes.