Wisting-utbyggingen er forsvarlig

Equinor kom 24. oktober med en tilleggsutredning for Wisting-feltet. Wisting er viktig for Finnmark, og vi er glade for at tilleggsutredningen også viser at denne utbyggingen er forsvarlig. Tilleggsutredningen er sendt ut på høring med frist for innspill 7. november 2022.

Direktør Utforskning og produksjon nord i Equinor Grete Birgitte Haaland. Foto: Harald Pettersen/ Equinor.
Direktør Utforskning og produksjon nord i Equinor Grete Birgitte Haaland. Foto: Harald Pettersen/ Equinor.

Tilleggsutredningen gir utfyllende informasjon om potensielle konsekvenser for en utbygging på fire tema:

  1. Helårlig aktivitet: Supplerende opplysninger om utfordringer, erfaringer og sikkerhetstiltak.
  2. Miljørisiko: Nye opplysninger om brønndesign og boreprogram, gassutsiving fra brønner på Wisting-feltet.
  3. Oljevernberedskap: Nye opplysninger om dispergerbarhet av oljene og
    oljedrift, teknologiutvikling og forbedring. Nye og supplerende opplysninger om deteksjon, kartlegging og kommunikasjon.
  4. Bruk av beste tilgjengelige teknikker i utbygging og drift av feltet: Nye og supplerende opplysninger om teknologievaluering og -valg, inkludert prosessering på havbunnen, kjølevann, fysiske inngrep og legging av gassrørledning, oljevernberedskap, lekkasjedeteksjon og seismikk.

Den inneholder mer informasjon om hvordan feltet vil kunne bygges ut og driftes på en trygg og sikker måte. Konklusjonen er at det ikke har kommet fram noen ny informasjon som endrer Equinors vurdering - utbyggingen av Wisting-feltet er teknisk og miljømessig forsvarlig.  

- Konsekvensutredningen, høringsprosesser og tilleggsutredningen har så langt ikke bragt frem informasjon som endrer vår vurdering av at det er teknisk og miljømessig forsvarlig å bygge ut Wisting, sier Grete Birgitte Haaland, direktør Utforskning og produksjon nord i Equinor. Sammen med Johan Castberg vil Wisting bli svært viktig for fremtidig aktivitet i landsdelen. Prosjektet er foreslått utbygd med kraft fra land som reduserer CO2-avtrykket, og bidrar slik til å nå klimamålene for Norge. 

Illustrasjon: Equinor
Kart: Equinor

Godt tilpasset forholdene i Barentshavet

Wisting-feltet med sin geografiske plassering i Barentshavet er avhengig av robuste og solide løsninger for å kunne ha sikker helårsdrift. Forvaltningsplanen for Barentshavet danner rammeverket for arbeidet, og utbyggingskonseptet for feltet er godt tilpasset forholdene. Erfaringer viser at teknologien gjør det mulig å operere sikkert og miljømessig forsvarlig i alle åpnede områder av Barentshavet. Letevirksomhet gjennom over 40 år har også vist at man kan bore på en trygg og god måte i Barentshavet gjennom hele året. Alle relevante krav som sørger for sikker, helårlig drift på andre steder på norsk sokkel, vil også gjelde her. 

Utfordringer med å drive oljevernberedskap i is og under klimatiske forhold som i Barentshavet er godt dokumentert, og følges opp av flere beredskapsaktører. For Wisting-feltet er det satt et overordnet mål om at olje fra et eventuelt akutt utslipp ikke skal drive inn i sjøis eller treffe Bjørnøya. 

Tiltak for å sikre helårlig drift på Wisting inkluderer:
• Produksjonsinnretningen skal tåle møte med is av en mengde som er beregnet til å skje bare en gang hvert 10 000 år.
• Det vil være daglig overvåking av om is kommer i nærheten av Wisting-feltet med tilhørende tiltak for å unngå uønskede hendelser dersom is skulle komme nærmere enn 50 km.
• Vintertilpasning av utstyr for å sikre at disse tåler svært lave temperaturer.

Klima og miljø i fokus

Feltet skal etter planen produsere i 30 år, og dette krever gode klimaløsninger. En av de foreslåtte løsningene er å bygge ut feltet med kraft fra land. Denne elektrifiseringen har Equinor søkt om i egen søknad til myndightene. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) arrangemerte nylig et folkemøte i Hammerfest hvor søknaden om elektrifisering var tema. Les mer om møtet her - Folkemøte om elektrifisering.

Equinor har fokus på at Wisting-utbyggingen skal gjennomføres med god sikkerhet og sameksistens, samt ha lave utslipp i tråd med selskapets klimamål. Equinor støtter Parisavtalens mål om et nullutslippssamfunn innen 2050.

Utredningene av Wisting viser at det er sjøfulgen som er mest utsatt ved et akutt oljeutslipp, men sannsynligheten for dette er lav. Om det skulle skje vil et stort og langvarig utslipp ha et potensiale for å berøre en betydelig andel av sjøfugl i perioder hvor sjøfugl opptrer i høyere konsentrasjoner. Strategien ved en slik hendelse er at olje fra et uhellsutslipp i størst mulig grad skal bekjempes nær kilden. I tillegg skal det være forhøyet oljevernberedskap i perioder hvor skadepotensialet er vurdert å kunne bli størst. Dette vil beskytte sjøfugl på åpent hav.

Et annet miljøtiltak som er foreslått er å planlegge boreaktiviteten gjennom året i hensyn til sjøfulgen. Det blir ikke boret i oljeførende lag i den mest sårbare måneden for sjøfugl. 

- Vi vil som operatør ta miljømessige hensyn ved å styre aktiviteten til tidspunkt på året som minimerer miljørisiko, understreker Haaland.  

Utbyggingen innebærer en del boring, og det er planlagt 17 vanninjeksjonsbrønner og 19 oljeproduksjonsbrønner. Tiltaket i borefasen vil kunne erstattes av alternative tiltak som gir tilsvarende beskyttelse for sjøfugl, dersom disse vurderes som beste tilgjengelige teknikker. Equinor støtter forskning og overvåkning av sjøfuglen gjennom de nasjonale prosjektene SEAbird POPulations (SEAPOP) og Seabird Tracking (Seatrack).

Vurdering av forbrenningsutslipp gjøres ikke i konsekvensutredningene. Denne vurderingen vil være inkludert fra Olje- og energidepartementet i saksfremlegget av Wisting til Stortinget.

Wisting er viktig for Finnmark

Kjell Giæver synes det er god lesning i tilleggsutredningen. Her med kollega i Arctic Energy Partners Nina K. Jonassen.
Kjell Giæver synes det er god lesning i tilleggsutredningen. Her med kollega i Arctic Energy Partners Nina K. Jonassen.

Wisting-utbyggingen er kjempeviktig for industri, næringsliv og lokalsamfunn i nord, spesielt i Finnmark. Arctic Energy Partners er godt fornøyd med at tilleggsutredningen også viser at det er forsvarlig å bygge ut Wisting. 

- Vi kan ikke få understreket nok hvor viktig Wisting er for Finnmark og Nord-Norge. Vi snakker om aktivitet og arbeidsplasser i regionen i lang tid fremover, sier Kjell Giæver, direktør Arctic Energy Partners. Forutsigbarhet og aktivitet er essensielt for bedriftene som skal jobbe opp mot denne utbyggingen og andre store energiprosjekter i nord. 

Nå venter vi i spenning på PUDen som skal leveres før jul.  

Mer info om konsekvensutredningen og tilleggsutredningen på equinor.com.

Wisting

Rettighetshavere: Equinor Energy AS (35 %), AkerBP AS (35 %), Petoro AS (20 %) og INPEX Idemitsu Norge AS (10 %). 

Lisensene PL537 og PL537B er lokalisert i blokkene 7324/7 og 7324/8, ca 310 km fra fastlands-Norge og 185 km fra Bjørnøya. Linsene består av funnene i Wisting Central og Hanssen. Havdypet er ca 400 meter.

Konsekvensutredning ble sendt på høring 1. februar 2022 med høringsfrist på 12 uker. Det kom inn i underkant av 50 høringsuttalelser fra ulike parter. Etter ønske om ytterligere informasjon, besluttet Equinor 30. juni 2022 å gjennomføre en tilleggsutredning. 

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og klimarisiko belyses ikke i tilleggsutredningen da dette vil bli inkludert i lønnsomhets- og usikkerhetsvurderinger utbyggingsdelen. Det vil bli inkludere en kvalitativ stresstesting mot finansiell klimarisiko ved at utbyggingens balansepris sammenliknes med ulike scenarier for olje- og gassprisbaner som er forenlige med målene i Parisavtalen, herunder 1,5-gradersmålet.

Olje- og energidepartementet vurderer om utredningsplikten for rettighetshaverne er oppfylt, og Regjeringen vil oversende sin innstilling til Stortinget med en endelig vurdering om feltet anbefales bygget ut. 

Operatøren vil gi tilsvar til hver enkelt uttalelse til konsekvensutredningen og tilleggsutredningen senest ved innsending av plan for utbygging og drift og plan for anlegg og drift. 

Plan for utbygging og drift for Wisting er planlagt i slutten av 2022. 

Harald Pettersen/ Equinor
Direktør Utforskning og produksjon nord i Equinor Grete Birgitte Haaland
Direktør Utforskning og produksjon nord i Equinor Grete Birgitte Haaland
Equinor
Marthe Nyvoll
Kjell Giæver og Nina K. Jonassen i Arctic Energy Partners ønsker Wisting velkommen.
Kjell Giæver og Nina K. Jonassen i Arctic Energy Partners ønsker Wisting velkommen.

Les mer om hvorfor Wisting er viktig