Nord-Norge må ta del i havvindnæringen

En norsk satsing på havvind må inkludere områder i Nord-Norge. Vi peker på tre områder i nord for havvind - Helgeland Ytre, Barentshavet Sør og havparker knyttet til olje- og gassinstallasjonene.  

I et høringsinnspill til Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har Arctic Energy Partners spilt inn tre områder i Nord-Norge for potensiell utbygging av havvind. Bakgrunnen er at NVE skal identifisere nye områder for fornybar energiproduksjon til havs.

De tre områdene vi har foreslått er: 

  1. Helgeland Ytre 
  2. Barentshavet Sør – I tilknytting til økt forbruk i Hammerfest regionen 
  3. Mindre havparker/områder som ligger nær eksisterende eller planlagte olje og gassinstallasjoner i nord, dette gjelder spesielt Aasta Hansteen, Norne, Skarv og Johan Castberg slik at man muliggjøre en elektrifisering av disse store punktutslippene i nord uten bruk av kraft fra land.

- Havvind kan by på muligheter for nordnorsk industri ved å bygge på den kompetansen som allerede eksisterer innen leverandørindustrien og maritim sektor, sier Nina K. Jonassen prosjektdirektør Arctic Energy Partners. Havvind er en ny viktig næring vi må ta del i!  

Arctic Energy Partners ved Kristiane M. Krystad, Nina K. Jonassen og Kjell Giæver.
Prosjektdirektør Arctic Energy Partners Nina K. Jonassen

Fakta 

NVE har fått i oppdrag fra Olje- og energidepartementet å identifisere nye områder for fornybar energiproduksjon til havs. Det skal identifiseres arealer tilsvarende minimum 30 GW havvind.   

Oppdraget skal leveres til Olje- og energidepartementet 30. april 2023. 

Oppdraget skal gjennomføres av NVE i samråd med andre direktorater. Gruppen av direktorater består av: Oljedirektoratet, Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Forsvarsbygg. 

Våren 2022 ba NVE om innspill til identifisering av nye områder for fornybar energiproduksjon til havs. 

Helgeland er klar for havvind 

Klyngeleder i Ocean Cluster Thomas Borgen.
Klyngeleder Ocean Cluster Helgeland Thomas Borgen.

- Næringslivet på Helgeland er godt rigger for utbygging av flytende havvind, sier Thomas Borgen klyngeleder Ocean Cluster Helgeland. 

På vegne av fem industriklynger, nærings- og intresseorganisasjoner, og sytten kommuner i Nordland har de bedt myndighetene prioritere åpning av områder for flytende havvind på Helgeland. Analyser fra blant annet Helgeland Kraft og SINTEF viser at vi går mot et kraftunderskudd i Nord-Norge. Industrien ønsker tydelige signaler myndighetene om at det vil komme mer energiproduksjon i nord, og at havvind åpnes opp så snart som mulig for å møte den økende etterspørselen. 

- Den grønne verdikjeden rundt en havvindpark på Helgeland har svært stort potensiale, forteller Borgen. Den regionale leverandørindustrien er høyst kompetent, og vil kunne levere store deler av de varer og tjenester en utbygging krever, noe som reduserer kostnader for utbygger. 

Energinasjonen Norge skal videreutvikles  

Vi i Arctic Energy Partners mener at Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles gjennom satsinger på nye næringer som hydrogen, havvind, styrking av strømnettet, og en fremtidsrettet petroleumsnæring. Store deler av våre natur- og energiressurser befinner seg i nord. Det er derfor helt avgjørende at en norsk satsing på havvind også inkluderer områder i Nord-Norge. 

Det er planlagt store investeringer i landsdelen fram mot 2030, som vil kreve betydelige mengder med ny kraftproduksjon. Spesielt innen olje, gass og kraftforedlende industrier vil det være et behov. Prosjekter som er på gang inkluderer Freyrs planlagte investeringer på 20 milliarder i gigafabrikk for batteriproduksjon i Mo i Rana, store industri- og energiprosjekter blant annet Narvik, Sørfold, Berlevåg, Mosjøen, Mo i Rana, Nesna, Finnfjord og Hammerfest. 

Forutsigbare rammebetingelser er en absolutt forutsetning dersom vi skal lykkes med å utvikle de nordlige områdene av Norge med havvind til havs. Samt en utbygging som følger samme tidsskjema som i Nordsjøen. Dette innebærer tilgang på gode arealer, forutsigbarhet og stabilitet i forhold til politiske beslutninger og regelverk, og tilfredsstillende infrastruktur. 

Arctic Energy Partners forutsetter at slik utvikling har de samme strenge krav til bærekraft, klima og miljø som i våre andre havnæringer. 

Les mer om arbeidet og alle høringsinnspill Ny fornybar energiproduksjon til havs

Prosjektdirektør Arctic Energy Partners Nina K. Jonassen.
Prosjektdirektør Arctic Energy Partners Nina K. Jonassen.
Klyngeleder Ocean Cluster Helgeland Thomas Borgen.
Klyngeleder Ocean Cluster Helgeland Thomas Borgen.

Havvindpark kan gi 2000 årsverk