Foreslår nye vilkår for økt letevirksomhet 

Myndigheten må stille krav til mer leting der gass-potensialet er størst. Europa er i energikrise og uten mer gass fra nord vil det gå fra vondt til verre. Dessverre er det ingen som leter etter nye, store gassfunn i nord. Denne trenden må snus raskt hvis Europa skal få nok gass fra Norge etter 2030.

Kjell Giæver vil ha mer letevirksomhet etter gass.
Arctic Energy Partners vil ha mer letevirksomhet etter gass. Her ved direktør Kjell Giæver. 

Fall i produksjon fra 2030

25. august 2022 la Oljedirektoratet (OD) fram sin ressursrapport. Rapporten ga oss en status og analyse av de langsiktige mulighetene og utfordringene for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. En av de største utfordringene rapporten peker på er et betydelig fall i produksjonen fra 2030. 

Basert på dagens prognose må altså en stadig større del av produksjonen fra 2030 og utover komme fra ressurser som ennå ikke er påvist. Mye av dette vil komme fra mindre funn nær eksisterende infrastruktur, men samtidig må det også gjøres større funn. Potensialet for store funn er størst i områder som er lite utforsket eller ikke åpnet for petroleumsvirksomhet.  

Over halvparten av anslaget for gjenværende ressurser i åpnede områder på norsk sokkel er gass. Mesteparten av den påviste gassen ligger i Nordsjøen og i Norskehavet, mens om lag to tredjedeler av den uoppdagede gassen forventes å ligge i Barentshavet.  

Foreslår nye vilkår for utvinningstillatelser  

Over flere år har norske myndigheter oppfordret oljeselskapene til å lete mer i umodne områder, dette uten hell. Selskapene går i motsatt retning. Letestrategien til de største selskapene er å lete i modne områder der funn kan knyttes til eksisterende infrastruktur.   

- For ressursforvaltningen er det viktig at selskapene også leter og investerer i de mindre utforskede områdene på sokkelen. Det er ikke nok å bare høste fruktene av tidligere investeringer, påpekte Kjersti Dahle Grov, fungerende direktør teknologi, analyser og sameksistens Oljedirektoratet, under framleggelsen av rapporten. 

Vi i Arctic Energy Partners er bekymret for at den økende trenden med mindre leting i umodne områder skal fortsette.   

Vi foreslår derfor at myndighetene innfører nye vilkår for søknadene om utvinningstillatelse for petroleum på den norske kontinentalsokkel både for TFO og i de ordinære rundene. Dette kan bidra til å sikre mer leting både gjennom TFO-ordningen og i de ordinære søknadsrundene.   

Vi forslår følgende modell som tidligere har blitt anvendt ved tildelinger av lisenser:  

Når et selskap søker og får tildelt en attraktiv lisens, så skal det også følge med en forpliktelse i en tilleggslisens som har potensiale både for selskapene og den samfunnsmessige helhetlige ressursforvaltningen. En slik forpliktelse vil kunne gjelde seismikk, geologi- og geofysikkstudier eller bore/ undersøkelsesbrønner.  

Vi forslår at dette i første omgang avgrenses til Barentshavet der mesteparten av den uoppdagede gassen forventes å kunne finnes, og hvor vi har flest umodne og modne områder som ikke er utforsket gjennom nok letebrønner.  

Lønnsomt med letevirksomhet 

De siste 20-årene har leting etter olje og gass tilført samfunnet enorme verdier. OD anslår en samlet netto inntekt på over 3000 milliarder kroner. Leting er lønnsomt i alle havområder på norsk sokkel – også Barentshavet.  

Norsk gass er sentral i energiomleggingen i EU. I tillegg til å sikre energi med relativt lavt klimaavtrykk, er gass viktig for å balansere variable fornybare kilder som sol og vind. Norsk gass vil på sikt også være helt avgjørende for å produsere store volum utslippsfritt blått hydrogen. Dette kan bli en viktig energibærer i Europas energiomstilling mot null utslipp.  

Skal norsk sokkel bidra med store verdier til fellesskapet og stabile gassleveranser til Europa må det letes etter mer gass, og det må letes i nord der muligheten er størst for nye store gassfunn. 

Stort potensiale i Barentshavet