Nord-Norge leder an i energiomstillingen

Omstillingen av ONS til energimesse gjør at Nord-Norge har mer å vise fram enn noensinne. Vi er i en god posisjon til å lede an i energiomstillingen og det grønne skiftet, skriver fylkesråd Linda Haukland i dette leserinnlegget.

Olje- og energiminister Terje Aasland og fylkesråd Linda Haukland Nordland fylkeskommune på frokostmøte til Xplore North under ONS
Olje- og energiminister Terje Aasland og fylkesråd Linda Haukland Nordland fylkeskommune på frokostmøte til Xplore North under ONS.

Leserinnlegg av Linda Helén Haukland, fylkesråd for plan og næring Nordland fylkeskommune (KrF)

Leserinnlegget var først publisert i Helgelendingen. 

Årets ONS har ny profil som en bred energimesse, og Nord-Norges-stand Xplore North utgjør en viktig møteplass som setter nordnorsk samarbeid, energi og verdiskaping i Nord-Norge på kartet. Omstillingen til energimesse gjør at Nord-Norge har mer å vise fram enn noensinne i Stavanger. Energiressursene i nord er viktig for verdiskaping, arbeidsplasser og klimaomstilling.

Det grønne skiftet som vekststrategi for Nord-Norge

Nord-Norge er i en god posisjon til å lede an i energiomstillingen og det grønne skiftet. Vår industri kan levere på nasjonale mål knyttet til det grønne industriløftet og målet om å øke norsk eksport. Freyr bygger nå battericellefabrikk på Mo, og Westcon Helgeland posisjonerer seg for å levere til havvindindustrien. Vi har initiativer innen hydrogen på Mo, i Mosjøen, Glomfjord og Narvik, og den grønne industrien er allerede på plass med et enormt vekstpotensialet. Det grønne skiftet transformerer nå vår region fordi det krever en industriell revolusjon med større krav til innsatsfaktorer som kraft, metaller og mineraler.

I likhet med EU ser vi på det grønne skiftet som en vekststrategi for Nord-Norge fordi det gir enorme muligheter. I 2020 var eksporten fra Nord-Norge på 64 milliarder. Med de etableringene som er underveis i den kraftforedlende industrien og utviklingen innen sjømatnæringen kan Nord-Norge nå 150 milliarder i eksport innen 2030. Hvis vi lykkes, vil nord være en av de viktigste regionene i landet for grønne og bærekraftige eksportprodukter.

Behov for mer kraftproduksjon

Nordland har mye å tilføre de nye energibaserte næringene som etablerer seg nå, men vi har også behov for mer kraftproduksjon. Vårt kraftoverskudd er allerede båndlagt av nye industri- og elektrifiseringsprosjekter. Vi ser hva som skjer i sør når det blir for lite kraft; prisene går i taket. Det er derfor viktig at overskuddskraften går til den industrien som skaper mest kompetansearbeidsplasser. Og de næringene hvor vi kan utvikle de mest komplekse verdikjedene og mest verdiskaping per kilowattime. Det betyr for eksempel en restriktiv linje overfor aktører som ønsker å utvinne krypto som kjennetegnes av lav sysselsetting og stort kraftbehov, samt få synergier inn mot eksisterende industri.

Vi må også få virkemidler som ivaretar de store utfordringene vertskommuner med store industrietableringer møter. De opplever «vekstsjokk» fordi slike skaper behov for utbygging av boliger, veier og skoler, utdanningstilbud og kompetanseutvikling. Det er svært positivt at regjeringen har lansert tiltak som skal støtte opp under kommuner som er vertskap for store etableringer i batteriverdikjeden. En slik helhetlig tilnærming er nødvendig også for andre store industrietableringer.

Gjennom disse grepene kan vi snu den negative befolkningsutviklingen, skape vekst, og gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling. Det er fullt mulig å løse den historiske spagaten vi nå står i; der energi og andre naturressurser er vårt fremste konkurransefortrinn, er befolkningsutviklingen vår største utfordring.

The Arctic way to Zero

Samarbeid og synergier på tvers av næringene er en forutsetning for å lykkes. Ser vi næringene i sammenheng og ser etter tverrsektorielle muligheter fører det til langt bedre ressursutnyttelse. Og dermed større bidrag til vekst og grønn omstilling. I Nordland har vi blant annet jobbet med visjonen om maritime næringsparker, hvor vi ser ulike offshorenæringer og landbasert industri i en sammenheng.

Et godt eksempel er Helgeland. Her er det rike petroleumsforekomster, en stor fiskeri- og havbruksnæring samt at det jobbes for å få på plass havvindproduksjon. I tillegg kommer store vannkraftressurser og kraftforedlende industrivirksomhet på land. Fordelen med å se næringene i et helhetsbilde, som i en maritim næringspark, er at man kan å utnytte areal og ressurser bedre, og skape synergier mellom dem. Et slikt samspill vil kunne gi lavere infrastrukturkostnader, og ikke minst kunne styrke innovasjon og kompetanseutvikling på tvers av sektorene.

Under årets ONS løftes både battericelleproduksjon, hydrogenproduksjon og havvind som svar på det grønne skiftet i nord. Headingen på standen er «The Arctic way to Zero». At Nord-Norge stiller ut sine næringer samlet viser vei og peker på det avgjørende for utviklingen i nord framover; at vi alle samarbeider for å nå målet om en grønnere klode.

Trond E Willassen/ Nordland fylkeskommune
Olje- og energiminister Terje Aasland og fylkesråd Linda Haukland Nordland fylkeskommune på frokostmøte til Xplore North under ONS
Olje- og energiminister Terje Aasland og fylkesråd Linda Haukland Nordland fylkeskommune

Nordnorsk krafttak på ONS