Leveranserekord for nordnorsk leverandørindustri

Den nordnorske leverandørindustrien økte sine leveranser til petroleumssektoren med hele 48%, og leverte varer og tjenester for 5,5 milliarder i 2021. 2.172 årsverk ble sysselsatt som følge av leveransene, en økning på 455 årsverk fra 2020.

Olje- og energiminister Terje Aasland var tilstede under presenteringen av årets Levert-rapport på frokostmøte til Xplore North. Her med moderator Nina K. Jonassen.

Ekstraordinær aktivitet ved Hammerfest LNG preger tallene

Dette kommer frem i årets Levert-rapport, utarbeidet av analyse- og innovasjonsselskapet KPB. 2021 har i stor grad vært preget av ekstraordinær aktivitet på Hammerfest LNG, hvor det ble utført omfattende reparasjoner som følge av brannen året før. I tillegg har det vært gjennomført en planlagt revisjonsstans og ordinært vedlikehold på anlegget. Den høye etterspørselen fra Hammerfest LNG er en viktig forklaring på hvorfor leverandørindustrien i nord var nær å tangere leveranserekorden fra 2014.

- Det er positivt at leveransene fra nordnorsk leverandørindustri viser en økende trend, selv om mye av økningen må tilskrives den spesielle situasjonen vi hadde på Hammerfest LNG i fjor. Vi vil jobbe systematisk for at andelen nordnorske leveranser også skal øke i år med normal drift. Med Johan Castberg, og ved en realisering av Wisting-feltet, så vil tilfanget av oppgaver øke, og det vil gi mulighet for å utløse mer av potensialet som ligger hos leverandører i nord, sier Toril Utvik, leder av Nordområdeenheten i Equinor.

Toril Utvik, Equinor, Nina K. Jonassen, Arctic Energy Partners, Andreas Wulff, Vår Energi og Kjell Giæver, Arctic Energy Partners.

Fra frokostmøte på ONS: Toril Utvik, Equinor, Nina K. Jonassen, Arctic Energy Partners, Andreas Wulff, Vår Energi og Kjell Giæver, Arctic Energy Partners.

For 2022 venter leverandørindustrien lavere leveranser som følge av at Hammerfest LNG igjen har kommet i produksjon, og hvor etterspørselen i større grad er knyttet til løpende behov.

- På tross av lavere forventninger, er aktivitetsnivået i leverandørindustrien fortsatt høyt sammenlignet med det som kan betegnes som et normalnivå, forteller Signe Kilskar, prosjektleder for Levert-rapporten i KPB.

Økende leveranser til egen landsdel

Hele 82% av leveransene til petroleumsaktiviteten i Nord-Norge gikk til kunder eller prosjekter i landsdelen. I sum utgjorde dette 4,6 milliarder kroner, og store deler av disse leveransene kan spores til spesifikke installasjoner og felt.

De siste årene har leveransene til egen landsdel vært økende, noe som viser at petroleumsselskapene legger til rette for å bruke leverandører lokalisert i landsdelen. Landsdelen har 5 produserende felt i dag. Av de totale leveransene av varer og tjenester til disse feltene, kom én tredjedel fra nordnorske leverandører i 2021.

- Levert-rapporten viser at petroleumsaktiviteten til havs gir viktig aktivitet og ringvirkninger i Nord-Norge. Dette er gledelig. Rapporten viser også at leverandørindustrien i nord er konkurransedyktig, noe som er helt avgjørende for den videre utviklingen av virksomheten. Regjeringen vil utvikle norsk petroleumsindustri. Vi vil derfor legge til rette for et fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel - som vil gi muligheter for videre utvikling av næringen i nord. Kompetansen fra petroleumsvirksomheten er også verdifull når det fremover skal utvikles ny grønn virksomhet i landsdelen, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Arctic Energy Partners er svært fornøyde med at 2021 ble et godt år.

- Vi setter nesten ny omsetningsrekord for leverandørindustrien i nord. Industrien og våre medlemsbedrifter viser nok en gang sterk konkurransekraft og bidrar til lokal sysselsetting og samfunnsutvikling, sier direktør Kjell Giæver. Levertrapporten er historien om fjoråret, nå gjelder det å jobbe for videre vekst inn i fremtiden, både på verdiskaping og sysselsetting. Skal vi lykkes med dette må leteaktiviteten holdes på et høyt nivå, og fokus på ringvirkninger og lokale leveranser styrkes ytterligere på alle områder.

Petroleumsnæringen er viktig for Hammerfest

De fleste av landsdelens leveranser av varer og tjenester kom fra leverandørindustrien i Hammerfest. Der jobber halvparten av de sysselsatte i privat næringsliv enten i et petroleumsselskap eller i leverandørindustrien. Sandnessjøen og Harstad er andre byer som i stor grad påvirkes av petroleumsaktiviteten. I disse kommunene var tilsvarende tall 10 og 5 prosent.

Økning i pendleraktivitet

Den ekstraordinære aktiviteten på Hammerfest LNG i 2021 medførte en kraftig økning i behovet for arbeidskraft, noe som igjen resulterte i betydelig pendling. Totalt økte antall årsverk i landsdelen utført av pendlere med 478 årsverk.

- Fortsatt er det alt for høy innpendling av arbeidskraft til nord. Vi må ta inn over oss at en rekke av leverandørbedriftene opplever tilgang på kvalifisert arbeidskraft som en av de største utfordringene, sier Kjell Giæver.

Høy andel av pendlere må ses i sammenheng med lav arbeidsledighet i landsdelen. De begrensede arbeidskraftreservene i landsdelen forklarer hvorfor arbeidskraft utenfra er avgjørende for å kunne utføre det arbeidet som etterspørres.

Moderator Nina K. Jonassen og Signe Kilskar, KPB

Moderator på frokostmøte Nina K. Jonassen og Signe Kilskar, KPB.

- For å sikre videre utvikling og et godt grunnlag for økte leveranser for leverandørene, er fokus på rekruttering av både ung arbeidskraft og arbeidskraft utenfra regionen viktig, avslutter Signe Kilskar.

Om Levert-rapporten

Levert-rapporten skal synliggjøre utviklingen, og samtidig gi en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvilke deler av næringslivet i Nord-Norge som har hatt leveranser til petroleumssektoren. Fokuset er på bransjespesifikke leveranser. Datainnsamlingen har skjedd gjennom telefonintervjuer med leverandørbedriftene.  

Prosjektet ledes av KPB og er finansiert av Equinor, Olje- og energidepartementet, Vår Energi, Wintershall Dea, Lundin Energy Norway, Aker BP, Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommune.  

Rapporten i sin helhet finner du her Levertrapporten.

Trond E Willasen
Nina K. Jonassen og Olje- og energiminister Terje Aasland.
Nina K. Jonassen og Olje- og energiminister Terje Aasland.
Nina K. Jonassen og Signe Kilskar
Nina K. Jonassen og Signe Kilskar
Toril Utvik, Equinor, Nina K. Jonassen, Arctic Energy Partners, Andreas Wulff, Vår Energi og Kjell Giæver, Arctic Energy Partners.
Toril Utvik, Equinor, Nina K. Jonassen, Arctic Energy Partners, Andreas Wulff, Vår Energi og Kjell Giæver, Arctic Energy Partners.