Havvindpark kan gi 2000 årsverk 

På oppdrag fra Ocean Cluster Helgeland har Menon Economics utarbeidet en ringvirkningsanalyse for etablering av havvind på Helgeland. Funnene fra analysen ble presentert på Offshore Nordland i starten av juni.  

Utbyggingen vil gi 5000 årsverk totalt 

Funnene viser at utbygging av en havvindpark på 500 MW vil gi 5000 årsverk totalt, hvorav mellom 1800 og 2300 av disse kommer i Nordland, og opptil 2000 av disse på Helgeland. Norges største vindpark Øyfjellet Vind i Mosjøen er til sammenlikning 400 MW. Samtidig framkommer det at en driftsfase vil sysselsette 100 personer, hvor majoriteten vil være på Helgeland. 

- Med dette bakteppet har vi fått kartlagt de konkrete ringvirkningene av en havvindpark utenfor Helgelandskysten, sier Thomas Borgen klyngeleder i Ocean Cluster Helgeland. 

Statssekretær og helgelending Elisabeth Sæther mottok rapporten på vegne av OED under Offshore Nordland. Her i dialog med fylkesrådsleder Thomas Norvoll og Geir Seljeseth fra Energi Industri under konferansen.

Statssekretær og helgelending Elisabeth Sæther mottok rapporten på vegne av OED under Offshore Nordland. Her i dialog med fylkesrådsleder Thomas Norvoll og Geir Seljeseth fra Energi Industri under konferansen. Foto: Kunnskapsparken Helgeland.

Samarbeid med Herøy kommune 

Herøy kommune har vært med å finansiere studien. 

- Vi ønsker å vite mer om mulighetene ved etablering av havvind, herunder også å utrede sameksistens med fiskeriene. Nå må vi slå oss sammen og være optimistiske om havets fremtidige rolle i en bærekraftig utvikling fremover, sier Elbjørg Larsen, ordfører i Herøy kommune. 

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har i flere omganger sett på områder utenfor Helgeland for etablering av en flytende havvindpark, og regjeringen har signalisert at det skal tildeles nye områder i 2025. Arbeidet med å velge ut disse områdene starter akkurat nå. 

- Derfor er veldig bra at vi har fått på plass dette kunnskapsgrunnlag, konstanterer Borgen. 

Even Winje fra Menon Economics oppsummerer funnene i rapporten.

Even Winje fra Menon Economics oppsummerer funnene i rapporten. Foto: Kunnskapsparken Helgeland.

Mer strøm enn Mo Industripark 

- Sysselsettingseffektene inkluderer ikke hva vi bruker energien til, understreker Borgen.

Produksjonen vil tilsvare mer enn hele energiforbruket til Mo Industripark. Det betyr at potensiale for arbeidsplasser er mye større, hvis vi evner å videreforedle energien i regionen. Mer energi vil styrke konkurransekraften til etablert industri, og tiltrekke flere nye industrietableringer, slike som Freyr på Mo og Gen2 Energy i Mosjøen. 

Visjon om en maritim næringspark 

Det unike med rapporten er at den også tar for seg synergier med andre næringer. Den synliggjør hvordan energien fra en havvindpark vil gi positive effekter for andre næringer, slik som havbruk, prosessindustri, maritim sektor og basetjenester. Næringer som allerede er godt etablert på Helgeland, og som står ovenfor store energiomstillinger og tilhørende muligheter.  

- Vi snakker rett og slett om et energi-økosystem hvor økt energiproduksjon blir en innsatsfaktor til andre næringer, så vel som en kompetansebygger. Vår visjon er en maritim næringspark hvor havvind, offshore havbruk og andre havromsnæringer kan plasseres hensiktsmessig i forhold til hverandre, og samtidig utnytte felles systemer for logistikk, infrastruktur og beredskap, sier Borgen og legger til, disse effektene er ikke inkludert i årsverkene som framkommer i rapporten, men vil komme i tillegg.  

Thomas Borgen i diskuterer maritim næringspark med innledere fra Utror, Aker Offshore Wind og Akvaplan Niva under Offshore Nordland.

Thomas Borgen i diskuterer maritim næringspark med innledere fra Utror, Aker Offshore Wind og Akvaplan Niva under Offshore Nordland. Foto: Kunnskapsparken Helgeland.

Leverandørindustri i fokus 

Ocean Cluster Helgeland jobber for at leverandørindustrien på Helgeland skal ta del i det nye industrieventyret.

Dette gjør vi på to måter, oppsummerer Borgen: 

- Vi legger til rette for at nordnorske leverandører posisjonerer seg, bygger kompetanse og synliggjøres nasjonalt og internasjonalt. Sammen med SINTEF har vi kartlagt leverandørindustrien på Helgeland, og nylig arrangerte vi leverandørseminar sammen med Aker Offshore Wind. 

- Vi jobber næringspolitisk for at det skal åpnes havvind-områder i Nord-Norge samtidig med de feltene som kommer i Nordsjøen. Slik vil industrien i nord har gode konkurransevilkår, og være med når startskuddet går. Nærhet betyr noe. Historien fra oljenæringen, hvor Nord-Norge startet flere tiår senere, skal ikke gjenta seg, avslutter Borgen.

Havvind på Helgeland - Rapport om ringvirkninger

Menon Economics
Havvindmøller i solnedgang
Kunnskapsparken Helgeland
Even Winje fra Menon Economics oppsummerer funnene i rapporten.
Kunnskapsparken Helgeland
Statssekretær og helgelending Elisabeth Sæther mottok rapporten på vegne av OED under Offshore Nordland. Her i dialog med fylkesrådsleder Thomas Norvoll og Geir Seljeseth fra Energi Industri under
Kunnskapsparken Helgeland
Thomas Borgen i diskuterer maritim næringspark med innledere fra Utror, Aker Offshore Wind og Akvaplan Niva under Offshore Nordland.