Nordnorsk leverandørindustri i det grønne skiftet

Et prosjekt som skal bidra til at nordnorske leverandører blir bedre rustet til å komme i posisjon for oppdrag i den energiomstillingen verden er i gang med.

Prosjekter

I nord er det betydelige fornybare energiressurser og flere spennende prosjekter er i gang i landsdelen som omhandler å produsere grønnere energi. Landsdelen har også lange industrielle tradisjoner innen produksjon og industriell anvendelse av kraft. Nord-Norge besitter også betydelige gass-ressurser som kan være kilde til utslippsfri energi ved omdanning til hydrogen med CO2-rensing, sier prosjektleder, Nina Kivijervi Jonassen i Petro Arctic.

I Berlevåg har man startet opp et pilotanlegg hvor det produseres grønt hydrogen. Her benyttes vindkraft fra Raggovidda som man ikke får utnyttet gjennom nettet. Hydrogen sammen med vindkraft åpner for nye muligheter i landsdelen og Berlevåg kommune har vært tett på prosjektet i denne fasen.

Tidligere i høst hadde fabrikken besøk av olje- og energiminister, Tina Bru som fikk en gjennomgang av status og planer. Hun er avbildet sammen med prosjektansvarlig i TFFK, Hilde S. Bersvendsen, Kjell Kristoffersen fra Berlevåg kommune og Nina K. Jonassen fra Petro Arctic. 

Nordnorsk leverandørindustri i det grønne skiftet er et samarbeidsprosjekt mellom Petro Arctic og Orinor AS - og prosjektet er nå inne i avslutningen av forprosjektfasen, sier Kivijervi Jonassen. I forprosjektfasen har vi kartlagt rundt 350 nordnorske leverandører, hvor vi har gjort en grundigere analyse av en del utvalgte bedrifter.

Forprosjektet er støttet av Troms og Finnmark Fylkeskommune gjennom satsningen, Arktisk 2030.

Bilde: Prosjektteamet, Frode Stålsett , Rune Rautio og Nina Kivijervi Jonassen sammen med Kjell Richardsen i Berlevåg kommune.

Nordnorske bedrifter følger med i timen

Inntrykket vi har så langt er at det både er stor bevissthet og omstillingsvilje blant nordnorske bedrifter for å drifte på en mer bærekraftig måte. Mange bedrifter er allerede inne i flere spennende prosesser for å møte klimautfordringene og tilpasse seg den energiomstillingen vi er i gang med, sier prosjektmedarbeider Rune Rautio i Orinor.

Resultatene så langt viser også at sirkulærøkonomi er blitt viktigere for flere næringer. Gjenbruk av materialer får et stadig større fokus. I nord er det spesielt innen bygg- og anlegg og oppdrettsnæringen man har dette høyt oppe på agendaen.  I tillegg viser nordnorske bedrifter at de ønsker et lavere karbonavtrykk innen transport, både på sjø og land, sier Rautio.

Veien videre

Det stilles stadig større krav til leverandørindustrien om å omstille seg for å imøtekomme de endringene som kreves for at man skal lykkes med å oppfylle bærekrafts målene, men den energiomstillingen man er i gang med gir også mange nye markedsmuligheter for leverandørindustrien i nord, påpeker prosjektmedarbeider, Frode Stålsett i Orinor.

Resultatene fra de kartleggingene vi har gjort viser at nordnorske bedrifter etterspør mer kunnskap om dokumentasjonsprosesser og rapportering i forhold til nye krav som vil komme.

Forprosjektfasen er som nevnt inne i en avsluttende fase og i en hovedprosjektfase ønsker vi å arbeide videre med å blant annet utvikle felles systemer for de krav som kommer framover. 

Vi har som mål å få på plass et leverandørutviklingsprosjekt som tar sikte på å bringe nordnorske leverandører i bedre posisjon for å få ta del i de mange oppgavene verden står ovenfor i forbindelse med det grønne skiftet, avslutter Stålsett. 

Petro Arctic
Besøk hydrogenfabrikk Berlevåg
Tina Bru, Hilde S. Bersvendsen, Nina K. Jonassen og Kjell Richardsen