Omsetningsrekord for Polarbase i coronaåret

Den nordnorske leverandørindustrien leverte langt bedre enn de selv forventet.

Levertrapporten 2020

TIna Bru og Ketil HolmgrenDen nordnorske leverandørindustrien ventet en nedgang i leveranser i 2020 på 340 millioner kroner. Resultatene ble langt bedre enn forventet.

Polarbase sitt beste år
 −2020 ble vårt beste år noensinne. Vi setter ny omsetningsrekord her på Polarbasen i Hammerfest. Skattepakken utløser aktivitet som igjen gir oppdrag på basen og til våre samarbeidspartnere. Det er særlig utbyggingen av Johan Castberg, samt lete - og produksjonsbrønner til Goliatfeltet som har gitt oss et godt år i 2020, sier en fornøyd Ketil Holmgren, administrerende direktør på Polarbase.

Leverte for 3,75 milliarder i 2020
Selv om leveransene i Nord-Norge totalt sett falt med 177 millioner kroner fra 2019, leverte den nordnorske leverandørindustrien varer og tjenester til petroleumssektoren for 3,75 milliarder kroner i 2020. 1.716 årsverk var forbundet med disse leveransene.
Det viser årets hovedtall fra Levert-rapporten, som i dag ble presentert av KPB.

Imponert minister
Bildet over viser olje - og energiminister Tina Bru sammen med Ketil Holmgren under et besøk ved Polarbase nylig. Dette er hennes kommentar til Levertrapporten 2020: 
-Det er svært imponerende å se at leverandørindustien i stor grad har klart å opprettholde aktivitetsnivået i et krevende år. Dette kan tyde på at de midlertidige skatteendingene som ble innført for petroleumssektoren bidro til å hindre utsettelser og reduskjoner i investeringer og aktivitet. 

Robust industri
−Industrien i nord og våre medlemsbedrifter viser sin robusthet og evne til tilpasning i et krevende coronaår. På tross av karantenekrav, testing og stengte grenser leverer bedriftene gode resultater. Levertrapporten er historien om fjoråret, nå gjelder det å vise ny vekst inn i fremtiden, både på verdiskaping og sysselsetting. Skal vi lykkes med dette må aktiviteten holdes på et høyt nivå, og fokus på ringvirkninger styrkes ytterligere på alle områder, sier Kjell Giæver, direktør i Petro Arctic.

Kvalifisert arbeidskraft en utfordring
Fortsatt er det behov for kvalifisert arbeidskraft i landsdelen, noe som fortsatt fører til økt pendlerandel. Pendlerandelen var på 29 prosent i Nordland, og 40 prosent i Troms og Finnmark. I overkant av halvparten av årsverkene i nordnorsk leverandørindustri ble utført av fagarbeidere, etterfulgt av personer med høyere utdanning og ufaglærte.
−Vi må ta inn over oss at en rekke av leverandørbedriftene opplever tilgang på kvalifisert arbeidskraft er en utfordring, sier Kjell Giæver.

Tre fjerdedeler av leveransene fra nordnorsk leverandørindustri gikk til kunder eller prosjekter i Nord-Norge. I sum utgjorde dette 2,8 milliarder kroner og det meste av disse leveransene kan spores til spesifikke installasjoner og felt.

Venter økning i 2021

For 2021 ventes det leveranser på 4,1 milliarder kroner, en økning på hele 9 prosent. Får leverandørene rett i sine anslag vil dette bety at leveransene for første gang siden 2015 kommer på over 4 milliarder. Antall utførte årsverk ventes også å øke med 288.

LEVERTRAPPORTEN 2020 er produsert av KGB.