Letestopp ingen løsning

-Norge har teknologi og politisk vilje til å være et globalt fyrtårn i energiomstillingen.

Kronikk

Ja, menneskeskapte klima- og miljøendringer er en av våre største utfordringer. Nettopp derfor mener vi at Norge er det siste landet i verden som burde slutte med olje- og gassproduksjon.

Tirsdag denne uke la det anerkjente internasjonale energibyrået i Paris frem en plan for energisektorens vei til netto nullutslipp i 2050.

Ifølge planen trengs det hverken nye kullgruver eller olje- og gassfelt, for det er allerede funnet nok til å forsyne verden med energi, mener IEA.

Et at de mest oppsiktsvekkende forslagene som IEA la frem, er stopp i all leting etter mer olje og gass. Dette har satt full fart i debatten og det offentlige ordskiftet om en sluttdato for norsk olje. Og som alltid når det handler om sluttdato, vern, globale utslipp og sårbare områder, så er det hos oss i nord det skal stenges ned.

Da er det viktig at vi bruker vår nordnorske stemme som motvekt til de som ønsker å bruke vår landsdel og våre havområder til symbolpolitikk for vern i den viktige globale klimasaken.

Norge produsere cirka 2 % av all verdens olje, og 90 % av all vår olje- og gasseksport går til Europa. Dagens globale oljeforbruk er cirka 100 millioner fat per dag.

IEA og resten av verdens energianalysemiljøer er samstemte i at vi i all overskuelig fremtid kommer til å bruke olje og gass, faktisk sier IEA i den nye rapporten Net Zero by 2050 - A Roadmap for the Global Energy Sector, at man fortsatt vil ha et behov på 24 millioner fat per dag i 2050.

Det mest sannsynlig er vel at man havner et sted midt imellom dagens forbruk og NZE scenarioet, altså omtrent 60 - 70 millioner fat per dag, noe også IEA anslår i sitt STEP scenario som den mest sannsynlige utviklingen.

Så hvorfor mener vi at det fortsatt skal letes etter, og produseres mer olje og gass fra nord, når menneskeskapte klima- og miljøendringer er en av våre største utfordringer?

Jo, svarene er enkle og mange. Her er noen av dem:

  • Europa og verden trenger mer olje og gass i overskuelig fremtid.
  • Norge er det eneste landet i Europa som er netto eksportør av energi. Europa importerer over 90 % av all olje de behøver.
  • Europa er et av verdens største marked for olje, og kjøper 10 - 15 % av all verdens olje hver dag. De får i dag sin olje og gass fra blant andre Russland, Nigeria, Saudi Arabia, Irak, Kazakhstan, Aserbajdsjan og Libya.
  • Norge er et av få energieksporterende land, spesielt av olje og gass, hvor demokrati, menneskerettigheter, statlig eierskap til naturressurser og ressursforvaltning på alle nivå kommer befolkningen til gode.
  • Norge har både teknologi, politisk vilje, økonomi og øvrige ressurser til å være et globalt fyrtårn i energiomstillingen.
  • Norge har utviklet en komplett verdikjede for sysselsetting, leverandørindustri, innovasjon og forskning som skaper ringvirkninger i hele landet.
  • Norge har bygget opp et oljefond på ca 11 000 000 000 000. Formålet med Oljefondet er å sikre en ansvarlig og langsiktig forvaltning av inntektene fra olje- og gassressursene i Norge, slik at formuen kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode.

Vi kan ikke stoppe verdens energietterspørsel.

Den vokser i takt med befolkningsvekst og krav om høyere levestandard. Men vi kan sørge for at vi fortsetter i vår rolle som ledende nasjon for internasjonale klima - og miljøstandarder, som foregangsland for produksjon og utnytting av våre naturressurser med minst mulig negativt fotavtrykk.

Vi har økonomi, ressurser og kompetanse til å være i verdenstoppen når det gjelder utvikling av teknologiske nyvinninger og null utslipp, og der skal vi fortsatt være, også i nord.