Det som er bra for Nord-Norge, er bra for Norge

Å styrke nærings- og samfunnsutviklingen i Nord-Norge er det klokeste vi kan gjøre for å fremme norske interesser i Arktis. Dette er sentralt i regjeringens nye stortingsmelding om nordområdene.

Nordområdemeldingen

Erna Solberg

NORDOMRÅDEMELDINGEN

Klimaendringer og et endret sikkerhetspolitisk bilde skaper større internasjonal interesse for Arktis. Vi står overfor et selvhevdende Russland og aktivitet fra nye aktører. Dette er bakgrunnen for at nordområdene er regjeringens viktigste strategiske ansvarsområde. Det er også årsaken til at vi presenterer en ny nordområdemelding. I den står kompetanse, sterke samfunn og verdiskaping sentralt.

Det utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske perspektivet er helt sentralt i nordområdepolitikken, og perspektivene er gjensidig avhengige av hverandre. Dette er den første nordområdemeldingen som helt bevisst omhandler en tredje pilar i tillegg til det internasjonale bildet i Arktis og forholdet til våre naboland: Utviklingen i Nord-Norge. Det er fordi norske interesser må hevdes gjennom et sterkt, livskraftig og kompetent Nord-Norge. Derfor er økonomi og samfunnsutvikling i landsdelen et nasjonalt anliggende.

Vi har lyttet

I arbeidet med meldingen gjennom to år har vi hatt mange gode samtaler i nord. Vi har hatt tett dialog gjennom over hundre møter med fylkeskommuner, kommuner, Sametinget, kunnskapsinstitusjoner, virkemiddelapparat og kultursektoren. Vi har snakket med lærere, bedriftseiere, gründere, investorer, forskere, fiskere, kunstnere og reindriftsutøvere. Halve regjeringen – med statsministeren i spissen – reiste på innspillsmøter i hele landsdelen i september. Vi har lyttet og lært. Ikke minst har vi fått råd av de 50 kloke medlemmene av ungdomspanelet. Vi må ta den demografiske utviklingen på alvor og se hva vi kan gjøre for å forhindre fraflytting fra nord.

Ungdommene har vært tydelige: vi må sørge for fleksible utdanningstilbud, god infrastruktur, kapital til gründere og støtte opp om lokal verdiskaping. Vi må jobbe med integrering og ta vare på de som faller utenfor. Og så må vi huske at det er viktig å ha et sted å være etter skole og jobb – at det er lys i idrettshaller, kulturskoler og ungdomshus. Det som er en god løsning for Oslo, er ikke nødvendigvis det som behøves i Alta.

Tydelig retning

Nordområdemeldingen er ikke et budsjettdokument. Det er heller ikke et forsøk på å svare på alle utfordringer i nord, men den peker ut en retning for prioriteringer i nordområdepolitikken de neste årene.

Infrastruktur er avgjørende for utviklingen av Nord-Norge. Mange av prosjektene her kommer negativt ut når vi regner på samfunnsøkonomisk nytte. Lange avstander og relativt sett lavt folketall er noe av grunnen. Samtidig ser vi bred næringsaktivitet i nord med stadig økende betydning for nasjonal verdiskapning: mulighetene for bærekraftig vekst er store. Likevel sier næringsliv og regionale myndigheter at bedre infrastruktur er avgjørende for videre vekst. Derfor lytter vi nøye til innspillene til utbygging av prosjekter i Nord-Norge.

Et sterkt forsvar og militær tilstedeværelse i nord er avgjørende for vår sikkerhet. Felles øvelser og trening med våre allierte i Nord-Norge er helt sentralt for forsvaret av Norge. Dette har vært bevisst norsk politikk gjennom mange år.

Arktis er hovedsakelig en fredelig og stabil region. Det er et resultat av målrettet internasjonalt samarbeid i tråd med folkeretten og gjennom Arktisk råd og Barentsrådet. På tross av sterk uenighet med Russland i viktige internasjonale spørsmål, samarbeider våre to land om blant annet fiskeriforvaltning, miljø og beredskap. Det er i vår felles interesse.

God næringsutvikling

Vi har et godt utgangspunkt for å sikre en ansvarlig næringsutvikling som bidrar til velferdssamfunnet. Veksten i verdiskapingen i Nord-Norge lå de siste ti årene før pandemien over gjennomsnittet i landet. Sterke nordnorske miljøer leverer i verdensklasse gjennom å kombinere erfaring, kunnskap, kompetanse og teknologi. Mo industripark har gjort seg internasjonalt bemerket gjennom nytenkning og samarbeid på tvers av sektorer. I Berlevåg gir Varanger krafts hydrogensatsing spennende muligheter. Og i Tromsø leverer Dualog digitale løsninger til 4.000 skip i verdens handelsflåte. Gjennom Andøya Space og fagmiljøer i Tromsø er Nord-Norge i ferd med å bli en markant internasjonal romindustrileverandør. Også havnæringene gir store muligheter og verdier.

For å sikre kapital til gode næringslivssatsinger i nord, etablerer regjeringen et investeringsfond med statlig og privat kapital som forvaltes fra Nord-Norge. Dette tiltaket er et direkte tilsvar på noe mange har etterlyst under våre innspillsmøter i landsdelen

Mennesker og muligheter

Hele regjeringen og alle departementene har deltatt i arbeidet med nordområdemeldingen. Mange av forslagene som vi har fått fra miljøene i nord, går til kjernen av hva regjeringen er opptatt av: et nytenkende offensivt næringsliv som skaper arbeidsplasser og bidrar til bosetting og velferd. Norge trenger sterke samfunn i nord, som kan tiltrekke og holde på kompetanse og arbeidskraft. Menneskene er vår viktigste kapital. Derfor handler meldingen om klima og miljø, om innovasjon, jobb- og verdiskaping, internasjonalt samarbeid, infrastruktur og samfunnsutviklingen i nord. Og derfor hørersikkerhet og beredskap, samiske spørsmål og kultur med i meldingen. Vi ser frem til å omsette meldingsinnholdet i praktisk politikk, i samarbeid med de mange som har bidratt til å gi meldingen innhold. Fordi det handler om mennesker, muligheter og norske interesser i nord.

Se sendingen her.

Lansering nordområdemeldingen 2020