Letevirksomheten er lønnsom i nord

Dagens nyheter er gode nyheter. Dette bekrefter at olje og gass aktiviteten i nord er meget lønnsom og gir store bidrag til fellesskapet, sier Kjell Giæver i Petro Arctic

Leteaktivitet

Dette er blant hovedkonklusjonene i Oljedirektoratets nye ressursrapport for leting som ble lagt fram tirsdag 27. oktober.

– Et mangfoldig aktørbilde, god tilgang på areal og mer og bedre data har bidratt til mange funn, sier Torgeir Stordal, direktør for Leting i Oljedirektoratet (OD).

Det er fortsatt store ressurser igjen i alle havområder. Det haster med leting over hele sokkelen, særlig i områder der infrastrukturen har begrenset levetid.

Nedgang i etterspørselen etter olje og lavere priser har ført til at oljeselskapene har redusert årets letebudsjetter og utsatt mange letebrønner. OD anslår at det i 2020 blir boret om lag 30 letebrønner, noe som er nesten en halvering sammenliknet med året før.

– Uten nye funn kan olje- og gassproduksjonen falle raskt etter 2030. Ny leteteknologi og stordataanalyser kan bidra til at vi finner mer på en moden sokkel, sier Stordal.

Lønnsom leting i alle havområder i nord.

OD har gjennomført en studie av verdiskapingen fra leteaktiviteten på hele norsk sokkel i perioden 2000-2019.

Studien viser at netto nåverdi er om lag 1700 milliarder kroner.

Lønnsomhet av leting er definert som inntekter beregnet fra funn i perioden fratrukket alle kostnader, inkludert letekostnader og nedstengningskostnader. Letekostnadene omfatter både leting som har resultert i funn og leting som har gitt tørre brønner.

I Norskehavet spiller inntekter fra gass en særlig viktig rolle.

I Barentshavet har lønnsomheten har økt betydelig i den andre halvdelen av ti-årsperioden, fra 2010-2019, da aktiviteten var høyere enn i de første ti årene, og for Norskehavet spiller inntekter fra gass en særlig viktig rolle knyttet til lønnsomhet.

Link til rapporten.

Store olje og gass funn er ennå ikke påvist

Estimatet for uoppdagede ressurser på norsk sokkel er på om lag samme nivå som ved forrige oppdatering for to år siden. Ca. 25 prosent av de totale ressursene på sokkelen er enda ikke påvist.

I Nordsjøen ligger uoppdagede ressurser hovedsakelig i areal som er åpnet for petroleumsvirksomhet. I Norskehavet ligger 65 prosent av de uoppdagede ressursene i områder som er åpnet, mens tilsvarende tall for Barentshavet er 45 prosent. Resten ligger i uåpnede områder, det meste i den nordlige delen av Barentshavet.

Nå er det viktig at vi legger til rette for mer leting i nord. Oljeselskapene  må øke sin leteaktivitet samtidig som myndigheten må forsette med å tilrettelegger for attraktive havområder å lete i, sier en optimistisk leder i Petro Arctic, Kjell Giæver.

Kart norsk sokkel
Kjell Giæver, Petro Arctic