263 milliarder i petroleumsinntekter

Uten inntektene fra petroleumsvirksomheten vil Norge i år gått mot et underskudd på over 200 milliarder kroner

ringvirkninger

Det er direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver, som slår dette fast etter at ferske tall nylig ble presentert fra regjeringen. Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i revidert nasjonalbudsjett anslått til svimlende 263 milliarder kroner, og Giæver kan nok en gang slå fast at olje - og gassindustrien er Norges viktigste næring.

- Statens samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten er anslått til 313 milliarder kroner i 2019, utgiftene omlag 27 milliarder kroner. Differansen mellom inntekter og utgifter gir en netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten på 286 milliarder kroner, som i sin helhet overføres til Oljefondet. Uten inntektene fra petroleumsvirksomheten vil AS Norge ha gått med et underskudd på over 200 milliarder kroner, sier Giæver.

- Ingen andre næringer kan måle seg mot inntektene den skaper for samfunnet, også i Nord-Norge. Samtidig bidrar næringen til store ringvirkninger over hele landsdelen i form av flere tusen arbeidsplasser, teknologi og kompetanse, sier Giæver.  

Investeringene på norsk sokkel ventes å bli om lag 170 milliarder kroner i 2019, noe som er 13 prosent høyere enn i 2018. Dette utgjør i underkant av en femtedel av de samlede realinvesteringene i Norge, og viser med all tydelighet at aktiviteten på norsk sokkel vil være viktig for finansieringen av det norske velferdssamfunnet i flere tiår framover, noe regjeringen også slår klar fast. 

Feltene på norsk sokkel har god lønnsomhet og er robuste mot olje- og gasspriser som er betydelig lavere enn dagens nivå. Aktiviteten på sokkelen har vært økende de siste par årene, og sysselsettingen tar seg opp etter en krevende periode.