Vil ha mer leting i nord  

Regjeringen utvider TFO 2023 med nye blokker i Barentshavet og Norskehavet. Vi er godt fornøyde med forslaget, sier Kjell Giæver, direktør Arctic Energy Partners. 

Regjeringen ønsker mer leting i nord. Arkivfoto av Transocean Encourage. 

Ønsker videre aktivitet og verdiskapning i nord

Dette melder regjeringen i en pressemelding.

I forbindelse men denne runden utvides TFO-området med ytterligere 92 blokker. Det er 79 blokker vest i Barentshavet og 14 blokker nordvest i Norskehavet. Gjennom utvidelsen legges det enda bedre til rette for lønnsomme investeringer, sysselsetting og fremtidig produksjon. 

- Årlig tildeling av leteareal er en del av de gode, forutsigbare og stabile rammevilkårene vi har i Norge. Vi legger dermed også til rette for videre aktivitet og verdiskaping i Nord-Norge, sier olje- og energiminister Terje Aasland i pressemeldingen. 

Selskapenes søknadsfrist i denne konsesjonsrunden er satt til 23. august kl. 12.00. Etter at søknadsbehandlingen er ferdig, tas det sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2024. 

- Jeg har nå en klar forventning om at de mest sentrale selskapene i Barentshavet er sitt samfunnsansvar bevisst, fortsetter olje- og energiministeren. Vi trenger å finne mer gass i Barentshavet for å få på plass ny infrastruktur. Videre leting er viktig for å sikre at Norge forblir en sikker og forutsigbar leverandør av olje og gass til Europa. Dette er spesielt viktig i dagens sikkerhetspolitiske situasjon. 

Ønsker fortgang i nord

Kjell Giæver (til venstre) sammen med olje- og energiminister Terje Aasland (midten) under et besøk til Hammerfest Maskinforretning i forbindelse med årets Barentshavkonferanse. 

Nyheten kommer 2 uker etter at olje- og energiministeren deltok på Barentshavkonferansen i Hammerfest. Direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver er godt fornøyd med forslaget fra regjeringen.  

- Vi i Arctic Energy Partners er godt fornøyd med at regjeringen foreslår å åpne en rekke nye blokker i Barentshavet og nord i Norskehavet, dette er modne områder hvor man over mange år har skaffet seg god kunnskap knyttet til miljø, oljevern, klimaeffekter og sameksistens med fiskerinæringen, sier Giæver. Vi håper på stor interesse fra ulike selskaper og ikke minst flere nye olje- og gassfunn i nord. Skal norsk sokkel bidra med store verdier til fellesskapet og stabile gassleveranser til Europa, må det letes etter mer gass, og det må letes i nord der muligheten er størst for nye store gassfunn. Dette må gjøres raskt, veldig raskt. 

Fullstendig utlysningstekst, oppdatert kart over utlyste blokker, HMS-, miljø- og fiskeriforhold og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsider. 

TFO

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) ble introdusert i 2003 for å legge til rette for tidsriktig utforskning av de geologisk mest kjente delene av sokkelen. I disse områdene går den forventede funnstørrelsen ned. Det letes i stor grad etter mindre funn som ikke kan rettferdiggjøre en selvstendig utbygging, men som kan ha lønnsomhet når de sees i sammenheng med andre funn og/eller kan utnytte eksisterende eller planlagt infrastruktur.

TFO-konsesjonsrunder starter med at det foretas en vurdering av utvidelse av TFO-området. Den petroleumsfaglige vurderingen gjøres av Oljedirektoratet. Ved utvidelse av det forhåndsdefinerte området foreslår myndighetene arealer som karakteriseres som petroleumsfaglig modne.

Med utgangspunkt i definisjonen av petroleumsfaglige modne og umodne områder er dette, i henhold til langvarig praksis, operasjonalisert til følgende petroleumsfaglige kriterier, hvor ett eller flere legges til grunn for forslaget: 

  • Infrastrukturnært areal. Dette omfatter både eksisterende og planlagt infrastruktur. Eventuelle ressurser i arealene anses som tidskritiske.
  • Areal med letehistorie. Dette omfatter arealer som er tidligere tildelt og tilbakelevert, areal med kjente letemodeller og areal som ligger mellom tildelt og tilbakelevert areal.
  • Areal som grenser til eksisterende forhåndsdefinerte områder, men som ikke er omsøkt i nummererte runder. Også hensynet til opprettholdelse av leteaktivitet og produksjon på kontinentalsokkelen vektlegges ved vurderinger av utvidelser av TFO-området. 
Regjeringen ønsker mer leting i nord. Arkivfoto av Transocean Encourage. 
Regjeringen ønsker mer leting i nord. Arkivfoto av Transocean Encourage. 
Kristiane M. Krystad
Kjell Giæver (til venstre) sammen med olje- og energiminister Terje Aasland (midten) under et besøk til Hammerfest Maskinforretning i forbindelse med årets Barentshavkonferane. 
Kjell Giæver (til venstre) sammen med olje- og energiminister Terje Aasland (midten) under et besøk til Hammerfest Maskinforretning i forbindelse med årets Barentshavkonferane. 

Relaterte artikler