Anbefaler gassrør fra Barentshavet 

Gassco anbefaler økt gasseksport fra Barentshavet sør og peker på rør som mest lønnsomt. Ja takk begge deler til mer LNG og rør sier Kjell Giæver i Arctic Energy Partners. Det er nok gass til begge deler.  

Gass fra Snøhvit-feltet eksporteres i dag via LNG-skip og tankere. 

Den ventede rapporten fra Gassco ble levert til Olje- og energidepartementet mandag 17. april skriver regjeringen i en pressemelding.

I analysen har Gassco vurdert ulike tekniske løsninger for å øke gasseksportkapasiteten ut fra Barentshavet, herunder økning i LNG-eksportkapasiteten ved Hammerfest LNG, eksport av blå ammoniakk og et nytt gassanlegg, og rørledning ned til Norskehavet for videre transport gjennom det eksisterende gassrørledningsnettet. 

Gasscos funn viser at etablering av en gassrørledning ut fra Barentshavet framstår som mest lønnsomt for samfunnet av de ulike alternativene som er vurdert. Etablering av et gassrør framstår også som den beste områdeløsningen, altså den eksportløsningen som gir best kapasitet og fleksibilitet for innfasing av eventuelle tilleggsressurser.

- Dagens eksportkapasitet i Barentshavet er begrenset til Hammerfest LNG. Uten økt eksportkapasitet vil øvrige gassressurser være innelåst i lang tid. Barentshavet er det havområdet med størst forventninger til uoppdagede gassressurser og mangel på ledig eksportkapasitet påvirker selskapenes interesse for å lete etter gass. En lønnsom økning av gasstransportkapasitet fra Barentshavet vil kunne være en nøkkelfaktor for den videre utviklingen av Barentshavet som petroleumsprovins, sier olje- og energiminister Terje Aasland. 

Olje- og energiminister Terje Aasland ønsker økt gasseksport fra Barentshavet. Her fra besøk til Oss-nor sammen med Marianne S. Næss, leder Stortingets Energi- og miljøkomité, under Barentshavkonferansen 2022.

Rapporten danner grunnlag for Gasscos dialog med relevante selskaper om videre prosess. Vurderingene i rapporten er gjort på bakgrunn av umodne kostnads- og lønnsomhetsestimater. Det er derfor behov for ytterligere studier av de mest aktuelle løsningene for å redusere denne usikkerheten. Dette er viktig for å avklare om det er kommersielt grunnlag for en industrielt basert videreføring av et arbeid med økt gasseksportkapasitet fra Barentshavet. 

Det er de enkelte selskapene selv som må ta stilling til om de er villige til å bruke sine ressurser inn i en videre modningsfase. Det er oljeselskapene som har ansvaret for den operasjonelle aktiviteten på norsk sokkel, herunder etablering av lønnsom gassinfrastruktur. I samråd med industrien vil Gassco framover jobbe med å ramme inn en neste fase. 

- Jeg har nå en klar forventning om at de mest sentrale selskapene i Barentshavet er sitt samfunnsansvar bevisst. Det betyr at de både snur alle steiner for å finne mer gass i Barentshavet og at arbeidet med å realisere en økt gasseksportkapasitet fra havområdet fortsetter, sier Aasland.

Ønsker mer letevirksomhet i Barentshavet

Kjell Giæver. Foto: Marthe Nyvoll

Direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver mener det er nok gass i Barenthavet til både rør og mer LNG. Han savner fokus på letevirksomhet og forutsigbarhet for et langsiktig marked. 

- Vi i Arctic Energy Partners er bekymret for at trenden med mindre leting i umodne områder skal fortsette og forsterkes. Vi foreslår at myndighetene setter seg ned med selskapene og finner en god modell, hvor risiko og gevinst kan balansere på en god måte. Slik kan vi snu den negative trenden med lite leting i nord. Dette har blitt gjort tidligere på 90-tallet i «Barentshavsprosjektet». Leting etter olje og gass har tilført samfunnet enorme verdier. Det er ingen grunn til at dette ikke skal fortsette. 

Neste uke møtes bransjen på Barentshavkonferansen i Hammerfest i Finnmark, og det er i nord Giæver mener ressursgrunnlaget er størst. 

- Fabrikken på Melkøya er ringvirkningsprosjekt nr.1 i Nord Norge, sier han. Dette er også Europas største LNG fabrikk som i tillegg har karbonfangst og lagring i Barentshavet. For oss er det forutsetning hvis vi skal støtte en rørløsning at dette ikke går på bekostning av videre satsing og utvikling av LNG fabrikken i Hammerfest. Det betyr i klartekst at en rørløsning må baseres på nye gassressurser og ikke gass som i dag tilhører partnerskapet til Snøhvit. Skal norsk sokkel bidrar med store verdier til fellesskapet og stabile gassleveranser til Europa må det letes er mer gass og det må letes i nord der muligheten er størst for nye store gassfunn og det må gjøres raskt, veldig rask.

Fakta

I mars bad departementet Gassco om å identifisere ulike hovedalternativer som finnes for å øke gasstransportkapasiteten fra det sørlige Barentshavet. Gassco ble bedt om å vurdere hvordan alternativene fungerer som områdeløsninger, herunder grad av fleksibilitet for innfasing av eventuelle nye gassvolumer. Gassco ble også bedt om å gjøre lønnsomhetsvurderinger for de mest realistiske alternativene og belyse usikkerhet knyttet til kostnader og ressursgrunnlag. 

 

Marthe Nyvoll
Kjell Giæver, direktør Arctic Energy Partners.
Kjell Giæver, direktør Arctic Energy Partners.
Kristiane M. Krystad
Olje- og energiminister Terje Aasland ønsker økt gasseksport fra Barentshavet. Her fra besøk til Oss-nor sammen med Marianne S. Næss, leder Stortingets Energi- og miljøkomité, under Barentshavkonferansen 2022.
Olje- og energiminister Terje Aasland ønsker økt gasseksport fra Barentshavet. Her fra besøk til Oss-nor sammen med Marianne S. Næss, leder Stortingets Energi- og miljøkomité, under Barentshavko

Les mer om Barentshavet