Norsk gass har aldri vært viktigere

Det går unna på norsk sokkel og norsk gass har aldri vært viktigere. Norge skal fortsatt være en stabil og langsiktig leverandør av energi til Europa, var konklusjonen da Oljedirektorat oppsummerte sokkelåret 2022.  

Oljedirektør Torgeir Stordal. Foto: Arne Bjørøen/OD
Oljedirektør Torgeir Stordal la fram sokkelåret 2022 9. januar. Foto: Arne Bjørøen/OD

Europa har vært gjennom en urolig og krevende periode på grunn av krigen i Ukraina og den påfølgende energikrisen. Selskapene på norsk sokkel leverte rekordresultater, og Norge er nå den største gasseksportøren til Europa. De to siste årene skiller seg markant ut med en tredobling i eksportverdi. I tillegg til høy produksjon har sokkelen også vært preget av økt sikkerhet.

- Næringen og myndighetene satt alle kluter til, og klarte å få til et betydelig løft i gassproduksjonen, sa oljedirektør Torgeir Stordal i sendingen på Oljedirektoratets nettsider. Dette er godt nytt for leverandørindustrien, verdiskapningen, og velferden som kommer av ressursene på sokkelen. 

Sokkelåret ble lagt fram i en digital sending på Oljedirektoratets nettsider.

Gode omådeløsninger er fremtiden på norsk sokkel 

Innen letevirksomhet har det vært bedre år enn 2022, men myndighetene mottok mange utbyggingsplaner. Det ble avsluttet 32 letebrønner med 11 funn. Funnraten er på 40% som er bra, men mange av funnene var mindre enn ventet. Ressurstilveksten for 2022 er derfor lavere enn 2021. 

Nytt olje - og gassfunn i Barentshavet

PUD for Irpa levert

- Med mange mindre funn blir samordning og samarbeid viktigere, sa Stordal. Når mindre funn knyttes opp til eksisterende felt, eller blir utviklet sammen med andre funn blir de mer lønnsomme. Derfor er det viktig med samarbeid mellom rettighetshaverne slik at flest mulig funn kan bli bygd ut for å skape størst mulig verdier for felleskapet. Eksempler på det er satellittene rundt Skarv og Norne.  

Forlenger levetiden til Norne

Aker BP med ny gigantutbygging i Nord-Norge

Det ble levert totalt 13 planer for feltutbygginger, hvorav flere på nordnorsk sokkel: Irpa, Verdande, Alve Nord, Ørn, Idun Nord og Dvalin Nord. Myndighetene mottok også planer for å øke utvinning eller forlenge levetid i eksisterende felt, i nord - Snøhvit future. Norsk petroleumsindustri på ingen måte er på vei inn i solnedgangen konstaterte oljedirektøren.

Merkedag for leverandørindustrien

Spennende å følge med på Barentshavet  

Blant de fire største funnene i 2022 var to i Barentshavet, Lupa og Snøfonn Nord. De andre to var Kveikje i nordlige Nordsjø og Storjo Øst i Norskehavet. Oljedirektøren trakk spesielt fram gassfunnet LUPA et spennende funn.  

Nytt gassfunn ved Goliat

- Selv om vi antar at det er store uoppdaga gassressurser i Barentshavet, har mangel på infrastruktur gjort at industrien i liten grad har lett her, sa Stordal. Dersom det blir gjort flere funn i Barentshavet som kan knyttes til eksisterende felt og funn– kan det på sikt bli grunnlag for ny infrastruktur. Da blir det viktig med fornyet interesse for leting i dette området. Det blir spennende å følge med på framover. 

Oljedirektoratet kom med en oppdatert ressursrapport i fjor som viser at det er betydelig med ressurser igjen på sokkelen. Barentshavet er ventet å ha spesielt mye uoppdagede gassressurser. Denne kunnskapen om norsk sokkel er også viktig inn i satsningen på havvind og havbunnsmineraler.  

Stort potensiale i Barentshavet

Utslippene går ned 

Tiltak på sokkelen for å kutte utslipp virker, og næringen jobber godt med energieffektivisering. Produksjonen på norsk sokkel har blant de laveste utslipp av CO2 av produsert enhet i verden, og forventingene er at utslippene vil fortsette å kuttes fremover, selv om produksjonen øker. Viktigste årsak er at nye felt enten blir utviklet med kraft fra land, eller tilknyttet eksisterende infrastruktur, og noen prosjekter er knyttet til havvind. Selv om utslippene går ned, vil det være krevende å nå målene, påpekte oljedirektøren.   

Når det gjelder karbonfangst og lagring har norsk sokkel stor kapasitet for sikker lagring. Det ble gitt tre letetillatelser i 2022, én i Barentshavet og to i Nordsjøen.  

Store funn på nordnorsk sokkel 

Direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver synes det er fantastisk at tre av de fire største funnene i 2022 ble gjort på nordnorsk sokkel.  

- Det lønner seg å satse i nord, sier Giæver. Norske mineralressurser på havbunnen er også i hovedsak lokalisert i havområdene utenfor kysten i nord. Vi vet ennå ikke hvor store ressurser som finnes, eller om det blir økonomisk lønnsomt å utvinne, men det er av stor betydning å kartlegge ressursgrunnlaget. 

Direktør Kjell Giæver Arctic Energy Partners.
Direktør Kjell Giæver Arctic Energy Partners. Foto: Marthe Nyvoll

I tillegg til havbunnsmineraler ble også den norske havvindsatsningen nevnt av oljedirektøren. Myndighetene har varslet en storstilt satsning på havvind, og har varslet at flere områder vil lyses ut.  

- Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles gjennom satsinger på nye næringer som havvind. Store deler av norske natur- og energiressurser befinner seg i nord, og det er derfor helt avgjørende at en norsk satsing på havvind også inkluderer områder her, avslutter Giæver. 

Nord-Norge må ta del i havvindnæringen

Arne Bjørøen/OD
Oljedirektør Torgeir Stordal.
Oljedirektør Torgeir Stordal.
Marthe Nyvoll
Direktør Kjell Giæver Arctic Energy Partners.
Direktør Kjell Giæver Arctic Energy Partners.

Store ressurser i Barentshavet