Merkedag for leverandørindustrien

Equinor understreker sin satsning i nord og har på vegne av partnerskapet levert inn PUD for Snøhvit Future. Overrekkelsen fant sted på Melkøya utenfor Hammerfest med olje- og energiministeren tilstede.

Direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver jubler for millardinvesteringer med Snøhvit Future.

Direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver var tilstede på Melkøya tirsdag 20. desember da plan for utvikling og produksjon ble overlevert olje- og energiminister Terje Aasland. 

- Dette er en merkedag for leverandørindustrien i nord. 4 milliarder i nye oppdrag gir optimisme og fremtidstro. Vi jubler i dag, sier Giæver.

Olje- og energiminister tok turen til Hammerfest for anledningen. 

— Det er gledelig at eierne på Snøhvitfeltet har besluttet å investere i økt gassproduksjon fra feltet. Gjennom dette vil det legges til rette for drift frem mot 2050. Slike investeringer som gjør at vi kan utnytte kapasiteten ved Hammerfest LNG fullt ut i tiår fremover er viktig da Norge skal forbli en langsiktig og forutsigbar leverandør av olje og gass, sier Aasland i en pressemelding fra regjeringen.

Olje- og energiminister Terje Aasland mottok plan for økt gassproduksjon og elektrifisering av Melkøya fra operatør Equinor og partnerne Petoro, TotalEnergies, Neptune og Wintershall Dea da han besøkte LNG-anlegget i Hammerfest 20. desember 2022. Foto: Jorid J. Nordmelan / OED
Olje- og energiminister Terje Aasland mottok plan for økt gassproduksjon og elektrifisering av Melkøya fra operatør Equinor og partnerne Petoro, TotalEnergies, Neptune og Wintershall Dea da han besøkte LNG-anlegget i Hammerfest 20. desember 2022. Foto: Jorid J. Nordmelan / OED

Investerer 13,2 milliarder

Prosjektet består av gasskompresjon og elektrifisering som skal sikre fremtiden for Hammerfest LNG. Det skal investerers 13,2 milliarder kroner i oppgraderinger av anlegget.

Gasskompresjon på land vil gi tilstrekkelig strømning fra reservoaret til å forlenge platåproduksjonen og opprettholde høy gasseksport fra Melkøya forbi 2030. Elektrifiseringen vil redusere CO2-utslippene fra anlegget med rundt 850.000 tonn per år.

- Snøhvit Future styrker Norges posisjon som en pålitelig og langsiktig leverandør av LNG til Europa. Elektrifisering vil gjøre at vi leverer denne gassen med nær null klimagassutslipp fra produksjonen. Prosjektet sikrer langsiktig drift og eksport fra Melkøya mot 2050, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Geir Tungesvik (t.v.), konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor, overrakte planen for utbygging og drift av Snøhvit Future til olje- og energiminister Terje Aasland på Hammerfest LNG.
Geir Tungesvik (t.v.), konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor, overrakte planen for utbygging og drift av Snøhvit Future til olje- og energiminister Terje Aasland på Hammerfest LNG. Foto: Equinor

Ved normal produksjon leverer Hammerfest LNG 18,4 millioner standard kubikkmeter gass i døgnet, eller 6,5 milliarder kubikkmeter i året. Det tilsvarer energibehovet til rundt 6,5 millioner europeiske husholdninger, eller 5% av all norsk gasseksport.

- Snøhvit Future er et omfattende og sammensatt prosjekt der kompetanse, samarbeid og erfaring i den norske petroleumsklyngen og i partnerskapet har tatt oss til en viktig investeringsbeslutning. Prosjektet har god samfunnsøkonomisk lønnsomhet og vil skape betydelige ringvirkninger i nord, fortsetter Tungesvik.

Store lokale og regionale ringvirkninger

Utbyggingen vil gi betydelige ringvirkninger knyttet til sysselsetting, og lokale og regionale tjenesteleveranser. Det er forventet at omtrent 70 % av verdiskapingen i utbyggingsfasen vil tilfalle norske bedrifter. Mer enn en tredjedel av dette vil gå til Nord-Norge.

- Snøhvit Future prosjektet understreker vår satsing i nord. Det er svært viktig for å sikre drift og opprettholde eksisterende arbeidsplasser på Melkøya. I utbyggingsfasen estimerer vi i tillegg en regional sysselsetting på rundt 1.680 årsverk. Vi jobber målrettet for å møte ambisjonene om nordnorsk innhold i kontraktene som skal settes i prosjektfasen fram mot drift i 2028, sier Grete B. Haaland, områdedirektør for utforskning og produksjon nord.

Grete B. Haaland, områdedirektør for utforskning og produksjon nord. Foto: Harald Pettersen

Hammerfest LNG har gitt store samfunnsmessige ringvirkninger for Hammerfest, Finnmark og for næringslivet i Nord-Norge siden utbyggingen på 2000 tallet. Anlegget er en hjørnesteinsbedrift i regionen som sysselsetter ca. 350 egne ansatte, pluss om lag 150 kontraktører og lærlinger. I tillegg kommer indirekte ringvirkninger.

Som følge av utbyggingen, forventes driftsfasen å bli forlenget med 10 nye år med samme nivå på sysselsetting som i dag.

Elektrifisering - et viktig bidrag til Norges klimamål

- Vi legger om til elektrisk drift på Melkøya og reduserer årlige utslipp med om lag 850.000 tonn CO2. Dette er et av de største utslippsreduserende enkelttiltak for avkarbonisering av olje- og gassproduksjonen i Norge. Prosjektet er et viktig bidrag til energiomstillingen, sier Haaland.

Illustrasjon: Equinor

Elektrifisering skal erstatte dagens gassturbiner med strøm fra kraftnettet. Dette vil gi utslippskutt tilsvarende 13 prosent av olje- og gassindustriens målsetting for utslippsreduksjon innen 2030t viktig bidrag for å realisere Norges mål om 55 prosents utslippsreduksjon innen 2030. Prosjektet bidrar med utslippskutt tilsvarende 2 prosent av Norges årlige utslipp.

420 kV-linjen åpner for industriutvikling

Det skal installeres tre store moduler på anlegget, der det også skal gjøres omfattende modifikasjonsarbeid. I tillegg blir det stor aktivitet blant annet med bygging av tunnel og transformatorstasjon for videreføring av kraft til Melkøya.

Det økte kraftbehovet vil utløse Statnetts bygging av en 420 kV-kraftlinje fra Skaidi til Hyggevatn, og Snøhvitpartnerne vil gi et vesentlig anleggsbidrag. Den nye linjen vil styrke kraftinfrastrukturen med økt nettkapasitet til Hammerfest som kan åpne for ny industriutvikling i området. 

Hammerfest LNG

 • Europas første produksjonsanlegg for nedkjølt flytende naturgass (LNG) og ligger på Melkøya utenfor Hammerfest.
 • Anlegget startet opp drift i 2007 og er en nøkkelbedrift i Finnmarksregionen. Anlegget sysselsetter ca 500 personer, inkludert lærlinger og kontraktører.

Snøhvit Future

 • Rettighetshaverne i Snøhvit er Equinor Energy ASA (36,79%), Petoro AS (30,00%), TotalEnergies EP Norge AS (18,40%), Neptune Energy Norge AS (12,00%) og Wintershall Dea Norge AS (2,81%).
 • Snøhvit-feltet ligger i den sentrale delen av Hammerfestbassenget i det sørlige Barentshavet. Vanndybden er 310-340 meter. Snøhvit ble påvist i 1984, og opprinnelig plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2002.
 • I Snøhvit Future inngår to utbygginger; Snøhvit Landkompresjon og Snøhvit Elektrifisering.
 • Utbyggingen omfatter: 1) kompressor, transformatorstasjon og elektrodampkjeler på Melkøya, 2) nettilknytning inkludert trafostasjon på Hyggevatn og 3) utløser bygging av ny kraftkapasitet til Hammerfest i fra Skaidi
 • Landkompresjon skal bidra til å opprettholde tilstrekkelig trykk for LNG anlegget når trykket i reservoarene blir lavt. I tillegg reduseres risiko for væskeansamling i den lange flerfaserørledningen fra feltet til land, som igjen gir et større operasjonsvindu og forlenger platåproduksjonen. 
 • Elektrifisering av Melkøya minimerer utslippene fra LNG produksjon, og gir en årlig utslippsreduksjon på nær 850.000 tonn CO2, tilsvarende utslippet fra 425.000 fossildrevne personbiler.
 • Det reduserer karbonfotavtrykket fra produksjon av LNG på Melkøya fra 3,8 til 0,6 gCO2e/MJ.
 • Reduksjon av utslipp fra HLNG er i tråd med krav i myndighetenes godkjenning av plan for utbygging og drift av Snøhvit fra 2002.
 • Planlagt oppstart av landkompresjon og overgang til elektrisk drift av Melkøya er i 2028.

Jorid J. Nordmelan / OED
Olje- og energiminister Terje Aasland mottok plan for økt gassproduksjon og elektrifisering av Melkøya fra operatør Equinor og partnerne Petoro, TotalEnergies, Neptune og Wintershall Dea da han besøkte LNG-anlegget i Hammerfest 20. desember 2022.
Olje- og energiminister Terje Aasland mottok plan for økt gassproduksjon og elektrifisering av Melk
Marthe Nyvoll
Kjell Giæver, direktør Arctic Energy Partners.
Kjell Giæver, direktør Arctic Energy Partners.
Equinor
Geir Tungesvik (t.v.), konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor, overrakte planen for utbygging og drift av Snøhvit Future til olje- og energiminister Terje Aasland på Hammerfest LNG.
Geir Tungesvik (t.v.), konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor, overrakte planen for utbygging og drift av Snøhvit Future til olje- og energiminister Terje Aasland på Hamme
Harald Pettersen/ Equinor
Grete B. Haaland, områdedirektør for utforskning og produksjon nord.
Grete B. Haaland, områdedirektør for utforskning og produksjon nord.
Equinor

Stor aktivitet ved Hammerfest LNG