SENJA STÅR PÅ EGNE BEIN I DEBATTEN OM KONSEKVENSUTREDNING

"Vi vil på det sterkeste anmode om at kystnær beredskap blir et viktig element i en konsekvensutredning"

Som folkevalgte ordførere på Senja, Andøy og Harstad har vi sett oss lei på at Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) nevnes i samme åndedrag når diskusjonen dreier seg om konsekvensutredning av olje - og gassvirksomhet utenfor disse kystområdene. Vi mener dette er bevisst politikk, med det formål å påvirke opinionen til å tro at alle ordførere i denne regionen nærmest står samlet i et unisont nei.

Med dette ønsker vi å vise at vi står samlet for et mer nyansert bilde av en svært viktig debatt.

Også i våre kommuner er vi opptatt av at de langsiktige politiske linjer som gir industri, havbruk og andre næringer stabile og forutsigbare rammebetingelser. Bare slik kan vi i et framtidsrettet perspektiv bygge samfunn, etablere nye arbeidsplasser og sikre velferdsgoder. Også i vår region går inntektene til kommunene ned, mens utgiftene går opp, blant annet som følge av en demografisk utvikling.

Om disse særdeles viktige arbeidsplassene skal etableres i tilknytning til olje – og gassvirksomhet i våre nære kystområder, er det for tidlig å ta stilling til. Det er dette en konsekvensutredning skal gi oss flere svar på. Det er gjennom konsekvensutredning beslutningsgrunnlaget skal trygges. Vi snakker om en næring som på verdensbasis står i fremste rekke når det gjelder kunnskap og teknologi. Derfor må vi tørre å stole på at en velfundamentert konsekvensutredning vil gi oss noen svar vi ikke har i dag. I bunnen for dette standpunktet ligger en tro på at det må være fullt mulig med en trygg og konstruktiv sameksistens mellom havbruk og petroleumsvirksomhet, og at det i dette skjæringspunktet ligger grunnlag for videre vekst. I over 50 år har vi som oljenasjon latt fakta overstyre følelser. La oss fortsette med det. Noe annet har vi ikke råd til. Vi har samfunn å bygge, arbeidsplasser å sikre og teknologiske nyvinninger å videreutvikle. Dersom dette kan skje i trygge rammer, er vi klar til å stille opp i samfunnsdugnaden som skal sikre velferdssamfunnet for kommende generasjoner.


Skulle konsekvensutredningen derimot bringe fakta på bordet som vil fordre nytenking, står vi klar til å innhente nødvendig kunnskap til å klare brasene. Særlig i de havområdene som i dag framstår som spesielt sårbare, vil en konsekvensutredning, uansett utfall, være en gavepakke som vil danne grunnlag for utarbeidelse av kvalitetssystem som vil komme alle næringer til gode.

Helt uavhengig av petroleumsvirksomhet, må vi tenke oljevernberedskap over det store havområdet mellom Hammerfest og Helgeland. Vi har i lengre tid etterlyst kystnær beredskap, og brakt på bordet stor bekymring over manglende oppfølging fra nasjonalpolitisk hold. Bekymringen knytter seg ikke bare opp mot operatørenes aktivitet på norsk sokkel, men også mot den havarifaren vi eksponeres for gjennom transport langs kysten. Vi vil på det sterkeste anmode om at kystnær beredskap blir et viktig element i en konsekvensutredning.


I olje - og gassammenheng er det like naturlig for Senja å vende blikket nordover mot det som foregår i Barentshavet. Også når det gjelder beredskap. Senja står på egne bein i debatten. Vi er ikke fremmede for en særskilt utredning av havområdene utenfor kysten vår. Fra å være hengt på som en bisetning, ønsker vi i vår region å være med og sette dagsorden for debatten. Vi vil ha aktivitet – og vi vil ha kunnskap som kan legge grunnlaget for denne aktiviteten på trygt og framtidsrettet vis.